// //

Masters Lineage


GM° ZHOU YONG XIANG E GM° ZHOU YONG FU
GMs° Zhou Brothers

They were the Founders of "Yuan Yang Men School"


GM° Jiang Zhou Cun

II° Generation Master of Yuanyang Men School
ASIA - China: This is the Central Headquarter located in Jinan (Shangdong province)


GM° Salvatore Cafiero

III° Generation Master of Yuanyang Men School
EUROPE - Italy: Second Headquarter based in Brescia, Italy YuanYang Men Europe